معنی اسم داور

آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت حق

ریشه اسم داور

فراوانی اسم داور

تا کنون کسی با نام داور در گهواره ثبت نام نکرده است.