معنی اسم داورا

دشت

ریشه اسم داورا

فراوانی اسم داورا

تا کنون کسی با نام داورا در گهواره ثبت نام نکرده است.