معنی اسم دشمه

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم دشمه

فراوانی اسم دشمه

تا کنون کسی با نام دشمه در گهواره ثبت نام نکرده است.