معنی اسم دمور

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب

ریشه اسم دمور

فراوانی اسم دمور

تا کنون کسی با نام دمور در گهواره ثبت نام نکرده است.