معنی اسم رادبرزین

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم رادبرزین

فراوانی اسم رادبرزین

تا کنون کسی با نام رادبرزین در گهواره ثبت نام نکرده است.