معنی اسم راشد

آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی

ریشه اسم راشد

فراوانی اسم راشد

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام راشد ثبت نام شده اند.