معنی اسم رام

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین

ریشه اسم رام

فراوانی اسم رام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام رام ثبت نام شده اند.