معنی اسم رام برزین

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم رام برزین

فراوانی اسم رام برزین

تا کنون کسی با نام رام برزین در گهواره ثبت نام نکرده است.