معنی اسم ربن

یکدست. یک اندازه

ریشه اسم ربن

فراوانی اسم ربن

تا کنون کسی با نام ربن در گهواره ثبت نام نکرده است.