معنی اسم رزمان

نام یکی از سرداران دیلمیان

ریشه اسم رزمان

فراوانی اسم رزمان

تا کنون کسی با نام رزمان در گهواره ثبت نام نکرده است.