معنی اسم رستار

نجات یافته، رها شده

ریشه اسم رستار

فراوانی اسم رستار

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام رستار ثبت نام شده اند.