معنی اسم رستم

در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه

ریشه اسم رستم

فراوانی اسم رستم

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام رستم ثبت نام شده اند.