معنی اسم رشید

هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نامهای خداوند

ریشه اسم رشید

فراوانی اسم رشید

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام رشید ثبت نام شده اند.