معنی اسم رغمان

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی

ریشه اسم رغمان

فراوانی اسم رغمان

تا کنون کسی با نام رغمان در گهواره ثبت نام نکرده است.