معنی اسم رفیع

مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی

ریشه اسم رفیع

فراوانی اسم رفیع

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام رفیع ثبت نام شده اند.