معنی اسم روزک

روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی

ریشه اسم روزک

فراوانی اسم روزک

تا کنون کسی با نام روزک در گهواره ثبت نام نکرده است.