معنی اسم روشاک

نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی

ریشه اسم روشاک

فراوانی اسم روشاک

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام روشاک ثبت نام شده اند.