معنی اسم زاب

زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم زاب

فراوانی اسم زاب

تا کنون کسی با نام زاب در گهواره ثبت نام نکرده است.