معنی اسم زاد

فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد

ریشه اسم زاد

فراوانی اسم زاد

تا کنون کسی با نام زاد در گهواره ثبت نام نکرده است.