معنی اسم زادان فر

یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم زادان فر

فراوانی اسم زادان فر

تا کنون کسی با نام زادان فر در گهواره ثبت نام نکرده است.