معنی اسم زادفرخ

از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی

ریشه اسم زادفرخ

فراوانی اسم زادفرخ

تا کنون کسی با نام زادفرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.