معنی اسم ساجد

سجده کننده

ریشه اسم ساجد

فراوانی اسم ساجد

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام ساجد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ساجد

ساجد یعنی سربرمهرنهاده همین معنی کافی بود که اسم پسرم بشه ساجد .......ازوقتی که فهمیدم کوچولو م پسره
مامان ساجد