معنی اسم سارنگ

نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

ریشه اسم سارنگ

فراوانی اسم سارنگ

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام سارنگ ثبت نام شده اند.