معنی اسم سدیف

به فتح سین ، نام چندتن از صحابه حضرت رسول

ریشه اسم سدیف

فراوانی اسم سدیف

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام سدیف ثبت نام شده اند.