معنی اسم سروشان

نام جد بایزید بسطامی

ریشه اسم سروشان

فراوانی اسم سروشان

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام سروشان ثبت نام شده اند.