معنی اسم سلطان

پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان

ریشه اسم سلطان

فراوانی اسم سلطان

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام سلطان ثبت نام شده اند.