معنی اسم شادتگین

شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه

ریشه اسم شادتگین

فراوانی اسم شادتگین

تا کنون کسی با نام شادتگین در گهواره ثبت نام نکرده است.