معنی اسم شادمان

خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم شادمان

فراوانی اسم شادمان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شادمان ثبت نام شده اند.