معنی اسم شار

عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان کنونی)

ریشه اسم شار

فراوانی اسم شار

تا کنون کسی با نام شار در گهواره ثبت نام نکرده است.