معنی اسم شارو

بازمانده یا پنهان

ریشه اسم شارو

فراوانی اسم شارو

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام شارو ثبت نام شده اند.