معنی اسم شاهد

زیبارو، محبوب، معشوق

ریشه اسم شاهد

فراوانی اسم شاهد

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام شاهد ثبت نام شده اند.