معنی اسم شاهمیر

شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی

ریشه اسم شاهمیر

فراوانی اسم شاهمیر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شاهمیر ثبت نام شده اند.