معنی اسم شاهک

شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران دربار هرمز پادشاه ساسانی

ریشه اسم شاهک

فراوانی اسم شاهک

تا کنون کسی با نام شاهک در گهواره ثبت نام نکرده است.