معنی اسم شاوران

از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در دوره کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم شاوران

فراوانی اسم شاوران

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شاوران ثبت نام شده اند.