معنی اسم شاکر

شکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است

ریشه اسم شاکر

فراوانی اسم شاکر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شاکر ثبت نام شده اند.