معنی اسم شریف

ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان

ریشه اسم شریف

فراوانی اسم شریف

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شریف ثبت نام شده اند.