معنی اسم شعیا

اشعیا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که نسبش به سلیمان نبی می رسد.

ریشه اسم شعیا

فراوانی اسم شعیا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شعیا ثبت نام شده اند.