معنی اسم شغاد

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند

ریشه اسم شغاد

فراوانی اسم شغاد

تا کنون کسی با نام شغاد در گهواره ثبت نام نکرده است.