معنی اسم شهبد

شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ترکیب مرخم و به معنای شاه بزرگ و صاحب اختیار است

ریشه اسم شهبد

فراوانی اسم شهبد

در حال حاضر ۲۱ نفر در گهواره با نام شهبد ثبت نام شده اند.