معنی اسم شهیاد

مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره)

ریشه اسم شهیاد

فراوانی اسم شهیاد

در حال حاضر ۳۹ نفر در گهواره با نام شهیاد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شهیاد

این اسمو پدر شوهرم قبل از مرگش انتخاب کرده بود.وجز اسمهایی هست که ثبت احوال نمیداد.ولی روز دهم به دنیااومدن شهیاد بود که همسرم رفت برای شناسنامه من اسم پارسا رو انتخاب کرده بودم چون به اسم دخترم دلسا نزدیک بود اما لحظه اخر وقتی همسرم ناامیدانه اسم شهیاد و میگه اوناهم قبول میکنن واین اسمو بهش میدن...
مامان شهیاد
این اسمو پدر شوهرم قبل از مرگش انتخاب کرده بود.وجز اسمهایی هست که ثبت احوال نمیداد.ولی روز دهم به دنیااومدن شهیاد بود که همسرم رفت برای شناسنامه من اسم پارسا رو انتخاب کرده بودم چون به اسم دخترم دلسا نزدیک بود اما لحظه اخر وقتی همسرم ناامیدانه اسم شهیاد و میگه اوناهم قبول میکنن واین اسمو بهش میدن...
مامان شهیاد
این اسمو پدر شوهرم قبل از مرگش انتخاب کرده بود.وجز اسمهایی هست که ثبت احوال نمیداد.ولی روز دهم به دنیااومدن شهیاد بود که همسرم رفت برای شناسنامه من اسم پارسا رو انتخاب کرده بودم چون به اسم دخترم دلسا نزدیک بود اما لحظه اخر وقتی همسرم ناامیدانه اسم شهیاد و میگه اوناهم قبول میکنن واین اسمو بهش میدن...
مامان شهیاد
این اسمو پدر شوهرم قبل از مرگش انتخاب کرده بود.وجز اسمهایی هست که ثبت احوال نمیداد.ولی روز دهم به دنیااومدن شهیاد بود که ۸همسرم رفت برای شناسنامه من اسم پارسا رو انتخاب کرده بودم چون به اسم دخترم دلسا نزدیک بود اما لحظه اخر وقتی همسرم ناامیدانه اسم شهیاد و میگه اوناهم قبول میکنن واین اسمو بهش میدن...
مامان شهیاد
این اسمو پدر شوهرم قبل از مرگش انتخاب کرده بود.وجز اسمهایی هست که ثبت احوال نمیداد.ولی روز دهم به دنیااومدن شهیاد بود که ۸همسرم رفت برای شناسنامه من اسم پارسا رو انتخاب کرده بودم چون به اسم دخترم دلسا نزدیک بود اما لحظه اخر وقتی همسرم ناامیدانه اسم شهیاد و میگه اوناهم قبول میکنن واین اسمو بهش میدن...
مامان شهیاد