معنی اسم صائن

محافظ، نگاه دارنده

ریشه اسم صائن

فراوانی اسم صائن

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام صائن ثبت نام شده اند.