معنی اسم صائن

محافظ، نگاه دارنده

ریشه اسم صائن

فراوانی اسم صائن

تا کنون کسی با نام صائن در گهواره ثبت نام نکرده است.