معنی اسم صیام

روزه داشتن

ریشه اسم صیام

فراوانی اسم صیام

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام صیام ثبت نام شده اند.