معنی اسم طالب

خواستار، خواهان ، سالک

ریشه اسم طالب

فراوانی اسم طالب

تا کنون کسی با نام طالب در گهواره ثبت نام نکرده است.