معنی اسم طالع

طلوع کننده ، بخت و اقبال

ریشه اسم طالع

فراوانی اسم طالع

تا کنون کسی با نام طالع در گهواره ثبت نام نکرده است.