معنی اسم طالوت

معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل

ریشه اسم طالوت

فراوانی اسم طالوت

تا کنون کسی با نام طالوت در گهواره ثبت نام نکرده است.