معنی اسم طرب

شادمانی، خوشی

ریشه اسم طرب

فراوانی اسم طرب

تا کنون کسی با نام طرب در گهواره ثبت نام نکرده است.