معنی اسم طرخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی

ریشه اسم طرخان

فراوانی اسم طرخان

تا کنون کسی با نام طرخان در گهواره ثبت نام نکرده است.