معنی اسم طغاتیمور

نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول

ریشه اسم طغاتیمور

فراوانی اسم طغاتیمور

تا کنون کسی با نام طغاتیمور در گهواره ثبت نام نکرده است.