معنی اسم طلب علی

خواسته شده از (علی)

ریشه اسم طلب علی

فراوانی اسم طلب علی

تا کنون کسی با نام طلب علی در گهواره ثبت نام نکرده است.