معنی اسم طهماسپ

دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه پیشدادی ایران، پدر

ریشه اسم طهماسپ

فراوانی اسم طهماسپ

تا کنون کسی با نام طهماسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.